Dimãndarea pãrinteascã

Dimãndarea pãrinteascã easti imnu a Armãnjlor, scriatã di Constantin Belemace tu anu 1888 tu Bucureshci.

Pãrinteasca dimãndari
Nã sprigiurã cu focu mari
Frats di mumã shi di un tatã
Noi, Armãnji di eta toatã.
Di sum plocili di murmintsã
Grescu a noshci bunj pãrintsã:
Blãstem mãri s'aibã ãn casã
Cai di limba lui s'alasã
Cai sh alasã limba lui
Slu ardã pira focului
Si s'dirinã yiu pri loc
Sãi si frigã limba ãn focu.
Nãs ãn vatralj pãrinteascã
Pi fumealjã snu sh'hãrseascã
Di fumelãi curunji snu bashi
Njic ãn leagãn snu ãnfashe.
Cai fudzi di a lui mumã
Shi dit pãrinteascãlj numã
Fugã'i doara Domnului
Shi dultseamea somnului!
Ligãturi di nãfoarã
alâxire
  • Dimãndare pãrinteascã pi Youtube [1]