Ari numa di biuturâ lucrulu ți s-bea, cumu bunâoarâ suntu apa, cafelu, yinlu icâ bira.

Una di na mai biutâ biuturâ di pi Loclu, ceailu