Bisearica Romacatholicã

Bisearica Romacathlicã easte unã di biseritsle crishcineshci. Tu caplu-a lishcei bisearica easte Pãpãlu. Pãpãlu di tora easte Pãpãlu Benedictu al XVIlu

Vedz shiModificare