Bisearicã Cãtulicã

(yinitâ di la Bisearica Romacatholicã)

Bisearica Cãtulicã easti unã di biseritsli crishtineshti. Tu caplu-a aishtiljei bisearicã easti Pãpãlu. Pãpãlu di tora easti Pãpãlu Benedictu al XVIlu

Vedz shi alâxire