Ayita easti unu arburicu cu truplu tsi s-tradzi-azvarna pri locu shi, tr-atsea, tra s-creascã cãtrã nsusu, si ngãrlimã di alti planti i dãrmi plãntati tu locu. Ari unã arãdãtsinã vãrtoasã, di-tu cari esu lumãchitsili cu frãndzã mãri hãrãxiti, shi fructili (arapuni di-auã, di-tu cari s-adarã yinlu).

Ayiti ninga cãsãbãlu Cafayate, Provincia Salta (Argentina).

Vedz shiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.