Unu arbure icã arburu poati s-hibã:

  1. numa tsi s-da la itsi plantã cu trupu analtu sh-lumãchi limnoasi, mplinu di frãndzi tsi facu unã cãrunã largã deavãrliga a truplui.
  2. numa datã a ma multoru arburi fanuminji di pãduri, analtsã, cu lemnulu vãrtosu sh-frãndzãli mãri cu mãrdzinki hãrãxiti, a curi fructu easti gljinda.
Sequoiadendron giganteum

Vedz shi

alâxire
 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.