Amaxi

cutie mari pi-arocuti, cu cari s-minâ oamińi i poartâ lucri

Amaxea (icã automobillu) easti, ca shi cãrutsa, unã soi di cutii mari pi-arocuti, cu cari s-minã oaminji i poartã lucri. Easti minatã cu gazu tu chirolu di-adzã, ama ari ma multi turlii di motoari trã amaxi: cu aburi, cu electricitati, cu ardeari intearnã, etc.

Protla amaxi, di anlu 1885