Alfabetu armãnescu

variantã a alfabetlui latin, cari s-ufiliseashti ti scriarea a limbãljei armãneascã

Alfabetu armãnescu esti alfabetu ali limbi armãnescã. Alfabetu armãnescu si scirã cu yrami latini. Aist version esti fapt ofitsial la Simpoziumu di Bitule tu anu 1997.

Alfabetu

alâxire
Yrama Numa
A, a a
Ã, ã ã
B, b
C, c
D, d
Dh, dh dhã
Dz, dz dzã
E, e e
F, f
G, g
H, h
I, i i
J, j
K, k ca
L, l
Lj, lj lj
M, m
N, n
Nj, nj nj
O, o o
P, p
Q, q kiu
R, r
S, s
Sh, sh shã
T, t
Th, th thã
Ts, ts tsã
U, u u
V, v
W, w dublã vã
X, x csã/gzã
Y, y i greacã
Z, z

Yramili Q shi W sãnt prezenti golã tu zbori xiani.

Isturia

alâxire
 

Protu alfabet esti scirat tu Vienã di Mihail Boiagi tu anu 1813.