FapturiModificare

MuririModificare

EvenimenteModificare

  • Tu calendarlu-a Bisericãljei romacatholicã azã s-yiurtuseashce dzuã di Tutile Mortsã icã Dzuã-a Suflitlui. Tu biseritsle di Datlu (biseritsle orthodoxe), dzuã aistã s-iurtuseashce pi date diferente tu an, a tu Biserica romacatholicã sade pi dzuã aistã.
  • Tu Mexico, dzuã aistã easte cunuscutã ca sade Dzuã-a Mortsilor.