Tsercljilu easti mardzinea-a unui lucru gurguljitos (arucutos, stronghil) iu cati punctu (locu) a ljei s-aflã tu idyea dipãrtari di-un altu punctu (locu) di-tu mesi tsi s-acljamã chentru; forma di nelu tsi u ari un lucru arucutos (stronghil).

Tsercljiu

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.