Wikipedia

ențiclopedie pe Internet cu colaborația-a cathi unâľei individua

Wikipedia easte un proectu internatsional cai va s-facã unã entsiclopedie cu colaboratsia-a cathi unãljei individua. Contsãnire ali Wikipedia easte scriatã sum GNU Free Documentation License, tsi va s-dzãcã cã easte dip liber.

Wikipedia