Vocalã alâxire

Vocalu easte unã boatse di zburare-a omlui, tsi s-featse cu tritseare-a vimtulu fãrã chedits piste systemlu di botsle (adrat di pulmonjlji, trachea, larynxlu deadun cu cordile di boatse shi gura tutã) icã yrafema tsi u-spune idhyea botse.

Ashi, avem shase vocali tsi s-fac cu vimtu tsi treatse pi tu gurã, iu limba poate si s-aflã tu un loc icã altu shi budzãli pot sã-sta dishcljisi unã soe icã altã. Vocalili pot s-hibã pronuntsati singuri icã deadun cu semivocali i consonji.

Systemlu di vocali tu limba armãneascã easte adrat di vocalile: a, e, i, o, u deadun cu semivocalã ã. Di parte di vocalile aiste, limbã armãneascã are shi "diftonghi" cai s-adarã di cama multu vocali. Diftonghilji tu limba armãneascã sãntu: ea, oa, ua, cai s-aflã la dialectile di Gãrtsie, a cai sãntu alãxite cu e, o, u tu limba standardã.