Tuone Udaina (mortu 10-li di Alunaru 1898; Antonio Udina tu limba italianã) fu atselu di-tu soni di-tu atselji cari u stea limba dalmatã (dialectulu di pi Nisia Veglia, adzã Krk, tu Croatsia). Dupu nãsu, Matteo Bartoli adrã cartea monografie «Das Dalmatische», singurulu studiu trã aestã limbã.

Cadhuru cu prosoapea alu Tuone Udaine

Aestã limbã nu-lj eara limba di dadã, ma u anvitsã ascumtãndalui cumu grea pãrintsãlji a lui. Tuone nu u grii limba di 20 di anji tu chirolu canda Bartoli adrã aestu studiu, eara surdu, eara shtirbu shi, trã tuti aesti, nu-lji eara lishoru s-greascã.

Avea lucratã ca birberu shi avea prãnoama di Burbur («birberu» pi dalmatã). Chiru vãtãmatu di unã bombã alu unu anarhistu 10-li di Alunaru 1898 shi, ashi cara, limba dalmatã chiru shi nãsã cu elu.

Ligãturi di nuntru alâxire