Tepelena easti unu cãsãbã tu districtulu (rrethi) Districtulu Tepelena, Arbinishii. Cãsãbãlu easti parti di-tu prefectura Gjirokastra (qarku).

Anlu 1989, Tepelena avea k.A. bãnãtori. Tu 2001, 11287, shi tu 2005: 11955. La numirarea di-tu soni, atsea di-tu 2013, earau bãnãtori.

Vedz shi

alâxire