Teara easti partea groasã (sh-cama grasã) tsi s-adunã pisupra a laptilui dupâ tsi shadi nihertu trã niheamã chiro (icã, tora, tsi easti scoasã ahoryea cu-unã machinã adratã maxus tr-aestu lucru).

Tearã pe pãni.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.

Commons
Commons