Stockholm easti capitala ali Suidie shi unu cãsãbã tu Europa. Populatsia easti di 830.000 oaminji (2009).

Cãsãbãlu vecljiu di Stockholm, vidzutu di la Skeppsholmen

Izvuri di nuntru alâxire

Izvuri di nafoarã alâxire

Alti alâxire

Bibliografie alâxire