Scotlandia (galicheashce: Alba) easte natsia tu Europa di nord-westu shi easte unã di patrule pãrtsa-a Vãsiliiljei Unitã.

Flambura di Scotlandia
Fișier:Royal Arms of Scotland.png
Ethnosimvolo ali Scotlandia
Scotlandia tu Europa

Cãsãbãlu capital: Edinburgh