Proiectu:Vãsãliili di pi Terra

Proiectlu di unde se adrateadzã frãndzã despre: Vãsãliili di pi Terra.

Blank map of the world (Robinson projection) (10E).svg