Unu pilicanu

Pilicanu (ari ma multi numi, trâ cari lelicu, stârcu, ștârcu) easti unâ turlie di puľiu câlitoru (ți sta veara tu locurli-a noastri ma earna s-duți di bâneadzâ tu locurli caldi), multu mari, cu gușa ș-cicioarli lundzi și areapitili di-aradâ albi i grivi ca cinușa.

PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.