Naim Frashãri

Scriitorlu Naim Frashãri

Naum Fãrsheri (numa arbinishascã ãl-ira alãxitã tu Naim Frashãri; faptu pi 25 di Mai 1846 ira faptu tu hoarã Fãrsher, a muri pi 20 di Xumedru 1900 tu Kadıköy, Turchia) cai ãnvitsã limba gãrtseascã tu sculia armãneascã di Ianina, Gãrtsia di azã. Numa a lui easte ligatã cu Fãrshirotslor cai ti jale ira bãgats sum presia-a Arbineshlor cai u-alãxi shi ethnoslu-a lui di armãnescu tu gãrtsescu.

Izvuri di nuntruModificare

Isvuri di NafoarãModificare

AltiModificare

  • Nico Popnicola:"Arhadzits armanji tu isturilj".