Fișier:Limba-armaneasca.JPG

Limba Armãneascã Vocabular sh Stil, Editura Cartea Universitarã, Bucureshci 2007 alâxire

  • "Pistipsescu cã steaua armãnamiei easti shi steaua a limbãljei a ei: cara s-acãkiseascã minarea modernã a banãlei, cari caftã dishcljideari, sensuri shi seamni nali, tsi va s-li lomu ditu limbili evropeani shi maxusu neolatini, shi cara s-u lucreadzã cafi unu di noi aestã limbã cu hãrli a ei, tsi vidzumu cã nu suntu putsãni, armãnamea ari yinãtoru shi nu va skearã. Tuts shtimu cã limba shi cultura criscutã tu aestã limbã nã da identitatea, s-nu n-aspãremu di alãxirili a kirolui, cã shi limba prindi s-u adãvdzemu cu nali zboarã, aclo iu u caftã civilizatsia, ashi cumu portul shi arada a casilor li alãximu. Altã turlii, va s-bãnãmu ca tu unã insulã, ca tu unã rezervatsii tsi nu poati s-creascã ti etili tsi yinu."[1]

Tezã di Doctorat alâxire

  • Lexicul latin moştenit în aromână - din perspectivă romanică, Bucureșci : Academia Română, 1999.

Operi alâxire

  • "Limba armaneasca - Vocabularu sh Stilu" Bucureschci 2007

Puizii alâxire


Noturi alâxire

  1. Limba Armãneascã Vocabularu sh Stilu, Editura Cartea Universitara, Bucureshci 2007 ISBN 978-973-731-551-9.


Izvuri di Nuntru alâxire

Izvuri di Nafoarã alâxire

Alti alâxire

Biblioyrathilj alâxire