Ioan N. Cutova easte scriitor armãnescu.

Easte faptu pi data di 13 di Lunar, anlu 1919, tu Veryea, tu Gãrtsii, muri 19 di Mai 1992.

Puizii alâxire

  • Optu microeleyii ti unu Ver, Pastelu di acasã, Boatsi di searã, Bitisiri, Intermezzo, Pastelu di noapti, Limane, Vreari, Apãrnãsiri, Pãrãvulie bitisitã, Hoarã armãneascã, Trivhiaua.

Izvuri di Nuntru alâxire

Izvuri di Nafoarã alâxire

Alti alâxire

Biblioyrathilj alâxire