Hotellu (ari și numa di xenodoheiu) easti unâ casâ cama mari iu yinu xeańi, și aeșțâ lipseaști s-da pâră trâ chirolu tu cari sta aclo.

Unu hotelu di munti
Fișier:Corinthia Hotel Budapest. - Hcom 1097758 7 b.jpg
Corintia Grand Hotel Royal, Budapesta