Herman Melville (1 Avgustu 181928 Yizmãciunu 1891) fu unu mari scriitoru di-tu Statilu Uniti ali Americhie (SUA). Elu easti cunuscutu trã opera a lui, Moby-Dick.

Herman Melville