Hagi easti crishtinlu (bãrbatu i muljari) tsi ari faptã unã cali tra s-viziteadzã locurli sãmti di Ierusalimu, iu ari bãnatã sh-iu fu ãncãrfusitu Hristolu. Tut ashi, turcul tsi ari faptã unã cali tu locurli sãmti nturtseshti di Meca ari idhyea numã.

Crishtinj Ierusalimu, ishindalui di-tu unã bisearicã

Vedz shi alâxire