Frica easti starea di niisihii și tulburari ți u-aducheaști omlu cându s-aflâ nâintea-a unui piricľiu mari (dea-lihea i minciunosu).


Emoții

Fricâ | Minciunâ | X | X | X | X | X

PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.