Dimitri Talev

Dimitri Talev

Dimitri Talev (1898-1966) easte scriitor shi publitsistu vurgarescu.

Easte faptu tu-anlu 1898 tu cãsãbalu Pãrleap, azã Republica ali Machedonia.