Coma easti unâ stari, unâ halâ di inconștiențâ ți țâni ma multu di șasi sihăț. Unu omu aflatu tu starea di comâ, cu tuti câ easti nica yiu, procesele a lui di-nuntru negu nica, ama nu poati s-hibâ diștiptatâ, nu poati s-aducheacsâ lișor noima ațiloru ți le avdi, veadi, sâmti. Nu poati s-da unâ apandisi conștientâ la dureari, luńinâ i sunetŭ, nu poati s-ahurheascâ unâ acțiuni voluntarâ și îľ-lipseașți aroata normalâ di somnu și diștiptari.

Zborlu yini di-tŭ veacľa limbâ gârțeascâ, iu „κῶμα” (kõma) ari noima di „somnu adâncu”.

Vedz șiModificare