Cochili

Copil alâxire

Cochillu easti omlu njic (cilimean ma njic, i hilandru, ma mari tu ilichii) faptu di doi pãrintsã (muljeari shi bãrbatu) ncurunats un cu-alantu. Mascurlu s-cljeamã ficioru, i feamina featã.

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.

Tru linba armãneascã cok'ilu , cok'iu i cupelu vini dit vãrghãresclu kopile shi s' ufiliseasti maxus ti bastardzã pi mucãneashti copil din flori.