Unã carti easti adratã di acoali ligati deadunu tu cari s-au scriatã poezii, spuneri, nvitsãturi etc.

Cãrtsã tu-unã bibliotecã