Unã cãtushi icã cãtushi di casã easti unu mamiferu domesticu di ordinlu a carnivoriloru, taifa ali Felidae, subtaifa Felinae, tsãnutã priningã casã tra s-acatsã shoarits. Tu shtiintsã, ari numa di Felis silvestris catus. Masculul di cãtushi easti cãtushu. Altã numã easti pãsã [1]

Cãtushi

Izvuri di nafoarãModificare

  1. Di-tu dixionline.net 23 Avgustu 2014