Bulqiza easti unu câsâbă tu districtulu (rrethi) Districtulu Bulqiza, Arbinișie. Câsâbălu easti parti di-tu prefectura Dibra (qarku).

Tu 2001, 9.987, și tu 2005: 11.212. La numirarea di-tu soni, ațea di-tu 2013, earau bânâtori.

Vedz șiModificare