Brashov easti unu cãsãbã mari tu Romãnia. Cãsãbã aestu easti multu maxosu trã isturie a lui shi trã turizmolu. Dupu populatsie, easti unlu di nai ma mari cãsãbã di-tu Romãnia.

Brasov piata sfatului.jpg

GeografieModificare

 
Brashov tu Romãnia
  • bãnãtori: 267,2 km2
  • populatsia: 253,200 (2011)

Izvuri di nafoarãModificare