Identitetu alâxire

Apostol Margarit

Marli propagator, un om extraordinar, promotor di nyiari ideia shi fundatorlu a sculiilor rumãneashti pi Balcan, ira Apostol Margarit, ti marli jali, Armãn di tipica armãneascã hoarã Avdela. Margarit li fundã sculiili dit Avdela (1865) shi Clisura (1868) .

Apostol s- featsi tu hoarã armãneascã Avdela tu anlu 1834, cari hoarã deadi cama multsã nvitats membri di familia Papahagi, marli poet Nushi Tuliu shi altsã. Apostol u bitisi sculia gãrtseascã shi lucra ca dascal tu gãrtseasca sculii tu hoara armãneascã Vlaho Clisura. Ira bun pedagog shi ca ahtari ayonja duchi cã sculiarlji cu mari zori pot su achicãseascã limba gartseascã, cã tsea easti limbã xeanã. Dupu multi minduir agiumsi pãnã la unã concluzii ca ficiorlji Armãnj nu pot s-nveatsã pi gãrtseashti shi cã di a tsea nvitsari sculiarlji nu va s- aibã mari agiutor. Di a tsea itii Apostol adusi detsizii/ apofazi s- nu hibã cama dascal gârtseascu shi tricu tu Clisura, iu s- featsi dascal rumãneascu.

Ca dascal rumãneascu spusi mari activitati sculiarlji la sculia rumãneasca s-hibã tsi cama bun organizats. Ti marea activitati tsi u spusi ti organizarea sculii rumãneashti. shi ti marea contrã tsi lu fãtsea-a Gretslor, di partea a rumãnescului guverneru ira numit ti director pisti tuti sculii rumaneashti dit Machidunii. Apostol Margarit muri tu 25 di sumedru anlu 1903 Bituli shi easti ngrupat la armãneashtili mãrmintsã.

Izvuri di Nuntru alâxire

Izvuri di Nafoarã alâxire

Alti alâxire

Biblioyrathilj alâxire

  • Nico Popnicola: "Arhadzits armanji tu isturilj".